Institutionen för psykologi

Grundutbildningsnämnden (GUN)

Grundutbildningsnämnden behandlar frågor som rör grundutbildningen vid institutionen. Till dess uppgifter hör bl a att fatta beslut om förslag till utbildnings- och kursplaner samt att granska och följa upp kursvärderingar. GUN är underställd institutionsstyrelsen. Ordförande är studierektor för grundutbildningen.

Sammansättning

Ordförande

Håkan Nilsson, studierektor

Ordinarie, lärare

Suppleanter, lärare

Timo Hursti
Charlotta Marhold
Thomas Parling
Erik Rautalinko
Gunilla Stenberg

Monica Buhrman
Ingrid Lagerlöf
Leo Poom

Ordinarie, studenter

Suppleanter, studenter

Oscar Arvola (PP)
Mia Klasson (PP)
Matilda Thulin (Bet.vet.)

Jens Bjenne (PP)
Nils Johansson (PP)

Yttrande- och närvarorätt

  • Programansvarig för Psykologprogrammet
  • Representant från studieadministrationen
  • Studievägledare

Protokollförare