Grundutbildningsnämnden (GUN)

Grundutbildningsnämnden behandlar frågor som rör grundutbildningen vid institutionen. Till dess uppgifter hör bl a att till styrelsen bereda beslut om förslag till utbildnings- och kursplaner samt att granska och följa upp kursvärderingar. GUN beslutar om inkomna ansökningar om bidrag för studentaktiviteter från studentföreningar. GUN är underställd institutionsstyrelsen. Ordförande är studierektor för grundutbildningen.

Sammansättning

Ordförande

Håkan Nilsson

Ordinarie, lärare

Suppleanter, lärare

Timo Hursti
Charlotta Marhold
Thomas Parling
Erik Rautalinko
Gunilla Stenberg

Monica Buhrman
Ingrid Lagerlöf
Leo Poom

Ordinarie, studenter

Suppleanter, studenter

Marcus Eng
Stefan Möller
Sara Wellander

Jens Bjenne
Nina Johansson

Yttrande- och närvarorätt

  • Programansvarig för Psykologprogrammet
  • Representant från studieadministrationen
  • Studievägledare

Protokollförare