Grundutbildningsnämnden (GUN)

Grundutbildningsnämnden behandlar frågor som rör grundutbildningen vid institutionen. Till dess uppgifter hör bl a att till styrelsen bereda beslut om förslag till utbildnings- och kursplaner samt att granska och följa upp kursvärderingar. GUN beslutar om inkomna ansökningar om bidrag för studentaktiviteter från studentföreningar. GUN är underställd institutionsstyrelsen. Ordförande är studierektor för grundutbildningen.

Sammansättning

Ordförande

Ingrid Lagerlöf (stf studierektor)

Ordinarie, lärare

Suppleanter, lärare

Timo Hursti
Erik Rautalinko
Gunilla Stenberg
Håkan Nilsson
Vakant

Monica Buhrman
Leo Poom

Ordinarie, studenter

Suppleanter, studenter

Marcus Eng
Ludwig Franke Föyen
Albin Granlöf
Vakant

David Kalantar
Vakant
Vakant

Yttrande- och närvarorätt

  • Programansvarig
  • Studieadministratör
  • Studievägledare

Protokollförare