Institutionen för psykologi

Nya regler

Nedanstående regler gäller för studenter som påbörjar sina studier på Psykologprogrammet fr.o.m. VT 2015.

Regler för utbildningsterapin/professionell utveckling på Psykologprogrammet

Giltig fr.o.m. vårterminen 2015

Mål

 • att kunna reflektera över sig själv, sitt eget sätt att tänka, vad man känner och hur man fungerar i sociala relationer.
   
 • att fortlöpande reflektera och diskutera kring teoretiskt och praktiskt innehåll inom psykologiämnet och relatera till egen person och kommande yrkesroll som psykolog.
   
 • att reflektera över egna styrkor och svagheter i relation till kommande etiska och professionella krav som psykolog.
   
 • att visa förmåga att analysera och förändra egna handlingsmönster avseende professionellt bemötande av t.ex. klienter och deras närstående, samarbetspartners.
   
 • att gradvis utveckla empatisk förmåga i relation till framtida psykologyrke.

Momentet stäcker sig över psykologprogrammets termin 1 t.o.m. termin 9. Student deltar i grupp såväl som individuellt samtal.

Genomförande

Under programmets inledande terminer (1-2) fokuseras på Reflektionsuppgifter med därtill hörande individuella respektive gruppsamtal som leds av leg. psykolog. Uppgifterna berör personliga så väl som professionella områden.

Under termin 3-6 introduceras såväl teoretiska som praktiska uppgifter på perspektivtagande till stor del grunden för empatisk förmåga. Kortare undervisning med efterföljande återkommande laborationer/praktiska övningar på utveckling av perspektivtagande och empatisk förmåga genomförs under termin 3-5. Återkommande reflektionsuppgifter avseende kontakt med yrkesrelevanta kurser, etiska dilemman i relation till egen person genomförs.

Under termin 7-9 är ett fokus för utbildningsterapin inriktad på självkännedom och empati i relation till terapeutarbetet inom ramen för psykologmottagningen. Vidare ingår fokus på fungerande i andra psykologrelaterade moment så som organisationsuppgifter, examens­uppsatsarbete.

Examination

För godkänt inom ramen för kurs 21 (praktik) krävs inlämning av alla reflektionsuppgifter, närvaro vid undervisning och laborationer samt godkända samtal med avseende på empatisk förmåga.

För godkänt inom ramen för kurs 30 (psykoterapifördjupning III) krävs aktiv närvaro vid samtal/seminarier angående egenutveckling, okänt bedömningssamtal med där tillhörande skattningar och reflektionsuppgifter. Summering av fortsatt utveckling inför framtida yrkes­verksamhet.

Såväl skriftlig som muntlig examination förekommer inom båda moment/kurserna.