Studentinformation A-Ö

Innehåll:

Nedan finner du en skrift som vi som arbetar på institutionen sammanställt för att förklara en mängd olika företeelser som du kanske stöter på under din tid som student vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet.

Anslagstavlor

Anslagstavlor med information angående program och fristående kurser finns i korridoren utanför kursexpeditionen i hus 13, plan 1.

Anstånd

Anstånd kan begäras före utbildningsstarten eller under de första veckorna av utbildningen. Det innebär att man skjuter upp starten av sina studier. Om något gör att du omöjligen kan följa utbildningen och att orsakerna till detta inte vara kända då du tackade ja till platsen kan du eventuellt få denna möjlighet. Inträffar sånt som omöjliggör fortsatta studier under de fem första veckorna hänvisar vi till att ansöka om anstånd. Denna lämnas till

Antagningsenheten, Uppsala universitet,
Box 2566
751 05 UPPSALA

Beslut fattas likaledes vid antagningsenheten.

Avbrott

Studieavbrott gör student som avstår sin utbildningsplats efter skriftlig anmälan om avbrott. Som studieavbrott betraktas också frånvaro från utbildningen utan beviljat studieuppehåll. Normalt innebär en sådan frånvaro omfattande en termin att studenten mister sin plats och avförs från utbildningen. Anmälan om avbrott inlämnas till programansvarig alternativt studierektor. Blankett finns på institutionen.

Avregistrering

Om du inom tre veckor efter kursstart meddelar institutionen att du avbryter studierna på kursen och vill bli avregistrerad, har du möjlighet att vid ett senare tillfälle söka kursen igen.

Bibliotek

Blåsenhusbiblioteket, en enhet inom Universitetsbiblioteket, finns i hus 11 på mark- och källarplanet med ingång från stora foajén. Större delen av kurs-
litteraturen finns i begränsat antal, främst som referenslitteratur. Program-
uppsatser samt C- och D-uppsatser (2000-2013) skrivna vid institutionen finns för utlåning på biblioteket (uppsatser senare än 2013 kan sökas i DiVA). För öppettider och övrig information se Universitetsbibliotekets webbsida.

Boka tid hos studievägledare

www.timecenter.com/psykologi

Datorsalen

På Campus Blåsenhus finns ett antal datorsalar. När datorerna inte används för undervisning är de tillgängliga för studenter. Datorerna är uteslutande avsedda för uppsatsskrivande, hemuppgifter och dylikt som är relaterat till studierna. Datorerna är anslutna till Internet och kan användas för informationssökning och e-post. För tillgång till datorerna krävs registrering på aktuell termin samt UpUnet-S-konto (se Student vid Uppsala universitet, UpUnet-S). För att få tillgång till datorsalarna krävs ett passerkort med en individuell kod som fås i receptionen vid terminstart. I datorsalarna finns regler uppsatta som alla användare åläggs följa. Det är exempelvis förbjudet att släppa in personer som saknar passerkort.

Användning av datorerna till annat än till det som har direkt anknytning till utbildningen på institutionen, t ex spel eller informationssökning på Internet, får inte hindra andra studenter från att utföra sina studieuppgifter. Det är inte tillåtet att lägga in egna eller importerade filer och program på datorerna utan tillstånd. Missbruk av datorerna kan leda till avstängning från institutionens datorsalen.

Användningen av datorerna måste även följa SUNETs (Swedish University NETwork) regler. De etiska reglerna fördömer som oetiskt när någon (citat):

1) försöker få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det,

2) försöker dölja sin användaridentitet (utom i de fall då ett sådant beteende är explicit tillåtet),

3) försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken,

4) uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara),

5) försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen,

6) gör intrång i andra användares privatliv,

7) försöker förolämpa eller förnedra andra användare.

Dispens (gäller programstudenter)

Om du av något skäl inte kan uppfylla tröskelregeln, d v s att inte restera med mer än 7,5 högskolepoäng från föregående termin och utöver detta inte någon poäng, har du möjlighet att ansöka om dispens från reglerna. Ansökan lämnas till kursadministratör Sofia Billås. Du får därefter beslut från programansvarig om dispens medges eller inte.

Doktorandföreningen

Föreningens huvudsakliga verksamhet består av diskussioner kring frågor som rör doktorandernas situation, dels på institutionen och dels nationellt. Styrelsen för Doktorandföreningen sitter ett år i taget och nyval sker på årsmötet. Läs mer på studera.nu under fliken Forskarutbildning.

Dugga/kort skrivning

Här är syftet att kontrollera att du läst och tillgodogjort dig litteraturen. Oftast får du en rätt kort stund (20-30min) på dig. Du förväntas ofta komma med relativt korta svar, sällan ingående redogörelse för innehållet (jmf skrivningar). Svara kort på det som efterfrågas så brukar det räcka. Vissa lärare använder kryssfrågor, andra vanliga frågor. Om duggan är muntlig kan den jämföras med ett vanligt läxförhör.

Egna arbeten

De studerande ansvarar själva för utskrift av egna arbeten. Vad gäller kopiering av projektarbeten som skall redovisas i grupp och uppsatser ges hjälp på respektive vaktmästeri, förutsatt att arbetet inlämnas minst 1 vecka i förväg. Någon ekonomisk ersättning till andra institutioner eller personer, för material- eller arbetskostnader i samband med egna arbetens framställning, utbetalas inte.

Examination

Allt vid universitet/högskola måste examineras d v s vi är skyldiga att ta reda på om studenter kan det vi försöker lära ut. Skillnaden från t ex gymnasieskola är att flera tillfällen till examination finns. Examinationsformen bestäms av examinator. Vanliga former är t ex tentamina, duggor, hemskrivningar. Normalt finns tre tentamenstillfällen per termin (ordinarie tentamenstillfälle, en omtentamen samt ytterligare en kompletterande tentamen i slutet av terminen eller strax före nästa terminsstart). Andra sätt att kontrollera kunskaperna kan vara skriftliga inlämningsuppgifter, närvaro och aktivt deltagande på lektioner eller ett projekt- eller examensarbete, vanligtvis i form av en uppsats som motsvarar ett visst antal poäng.

Betyg på fristående kurs är Godkänd/Väl Godkänd/ Icke Godkänd.

Lläs mer på Studenternas arbetsvillkor, riktlinjer vid Uppsala universitet.

Forskarutbildning i psykologi

Behörig att antas till forskarutbildningen är den som uppfyller dels villkor för allmän behörighet, dels villkor för särskild behörighet. Allmän behörighet att antas till forskarutbildning har den som gått igenom grundläggande högskoleutbildning om minst 180 hp, eller som i annan ordning, inom eller utom landet, har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Föreskrifter med villkor för särskild behörighet att antas till forskarutbildning meddelas i studieplanen.

Forskarutbildningen omfattar 240 hp och skall planläggas så att den normalt kräver 4 läsårs heltidsstudier. Av den totala poängsumman utgörs 150 poäng av avhandlingsdelen. Kurspoängen skall fullgöras både inom ett antal obligatoriska kurser och inom fritt valda kurser.

Forskarutbildningsnämnden (FUN)

FUN behandlar frågor som rör forskarutbildningen vid institutionen. Ordförande är:

Professor Karin Brocki
tfn 018-471 2117
karin.brocki@psyk.uu.se

Funktionshinder

Uppsala universitet avsätter särskilda medel att användas för stödåtgärder till studenter med funktionshinder. Medlen får endast användas för åtgärder som har ett direkt samband med undervisning. De studenter vid institutionen som har något dokumenterat funktionshinder t ex dyslexi, hörselnedsättning, rörelsehinder kan få stödåtgärder enligt ovan. Kontakta studievägledaren: studievagledare@psyk.uu.se

Föreläsning/lektion

Till en lektion har du mycket nytta av att ha läst igenom den litteratur som ev är anvisad. Genom att ha läst före behöver du antagligen inte lägga ned lika mycket tid senare. Lektionen blir då ett tillfälle du får hjälp med att plocka ut det viktigaste, struktur samt en första repetition. Förhoppningsvis ska du få hjälp med förståelsen av innehållet under lektionen, har du läst detta i förväg kan du använda lektionstiden effektivt. Möjlighet att ställa frågor finns oftast även om syftet inte i första hand är längre diskussioner. Ofta är det föreläsaren som talar och studenterna lyssnar och antecknar. Olika lärare gör givetvis olika och du märker en rad olika sätt att hålla lektion. Vissa undervisningsstilar passar just dig, andra inte.

Försäljning

Försäljning av kompendier eller liknande material sker vid receptionen i stora foajén. Receptionen är bemannad må-fr kl 8.00-16.00.

Grundutbildningsnämnden (GUN)

GUN behandlar frågor som rör grundutbildningen vid institutionen. Till dess uppgifter hör bl a att fatta beslut om förslag till utbildnings- och kursplaner samt att granska och följa upp kursvärderingar. GUN är underställd institutionsstyrelsen. Ordförande är studierektor för grundutbildningen.

Grupptillhörighet

Om du, av särskilda skäl, vill byta grupp tillfälligt måste du ta kontakt med den lärare som ska ha avsnittet ifråga för att ta reda på om detta är möjligt. Definitiva byten måste ske i samråd med aktuell kursledare.

Gruppövning

Undervisning sker i en mindre grupp och du förväntas vara aktiv på något sätt. Syftet är ofta att prova på "learning by doing". Inte lika självklart att viss kurslitteratur hör dit som till t ex seminarier. Ditt aktiva deltagande förutsätts. Exempel på gruppövningar är samtalsmetodik och testövningar.

Handledning

Laborationer innebär likaledes aktivt arbete i mindre grupp, här kommer du att få mer tillämpande uppgifter. Vid uppsatsarbetet kommer handledning att vara den viktigaste undervisningsformen.

Handlingsplaner

Vid institutionen finns handlingsplaner för jämställdhet, handlingsplan vid sexuella trakasserier och en handlingsplan för mångfald. Dessa finns att läsa i sin helhet på hemsidan, se sidan Handlingsplaner. 

Individuell studiegång (gäller programstudenter)

Individuell studiegång innebär att studenten av programansvarig beviljas läsa utbildningens kurser i annan ordning eller i annan studietakt än den ordinarie. Individuell studiegång beviljas ytterst sällan och endast på basis av tungt vägande skäl och efter att andra lösningar för att lösa studentens studieönskemål uteslutits. Ansökan inlämnas till programansvarig och styrkta skäl ska anföras. Individuell studiegång upprättas i samarbete med studievägledare.

Institutionsstyrelsen

Institutionen leds av en institutionsstyrelse under ordförandeskap av

Prefekt Cecilia Wåhlstedt, rum 14:367
tfn 018-471 2146
cecilia.wahlstedt@psyk.uu.se

Institutionen hör till Samhällsvetenskapliga fakulteten som styr institutionens verksamhet. Styrelsens uppgifter är beslut om t ex budget, verksamhetsplan, handlingsplaner, kursplaner etc. Styrelsen består av prefekten (ordförande), 4 lärare (väljs) 1 administratör (väljs), 2 studerande (väljs) samt 1 doktorand (väljs). Datum för när styrelsen sammanträder finns på hemsidan. Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ. En rad arbetsgrupper initieras och följs upp av styrelsen t ex en lokalgrupp, jämställdhetskommitté etc.

Internationella utbyten

Institutionen har bilateralt samarbete med andra institutioner vid ett antal universitet f a i Europa. Det är möjligt att studera en eller två terminer vid dessa universitet och tillgodoräkna sig detta på utbildningen i Uppsala. Uppsala universitet har samarbete med ytterligare en rad universitet, ett utbyte inom denna ram ger dock ingen säkerhet att få tillgodoräkna sig poäng. Koordinator för internationella utbyten är

Katarina Petersson, rum 14:365
tfn 018-471 2150
katarina.petersson@psyk.uu.se

Kodade skrivningar

Enligt rektors beslut tillämpar institutionen tentamensanmälan via Studentportalen.

Kopiering

Vid Campus Blåsenhus används utskrifts- och kopieringssystemet Korint med en kontantlös betalning för studenter vid Uppsala universitet. Som student kan du använda Korint för att skriva ut, kopiera och skanna in dokument. Betalning hanteras genom en online-lösning med hjälp av PayEx. Korint finns vid hela universitetet och har, för varje student, en personlig skrivarkö. Endast de utskrifter du vill ha behöver du skriva ut på papper och det väljer du när du står vid skrivaren. Skrivare finns utplacerade på ett flertal platser i Blåsenhus, men även på andra campusområden vid universitetet. Mer information om Korint.

Kursplaner

Kursplaner med litteraturlista, scheman m m finns på studentportaeln under respektive kurs/program. Blanketter av olika slag finns på kursexpeditionen på plan 1, hus 13.

Kursvärdering

Varje kurs ska utvärderas varje gång den ges och det ska göras skriftligt och muntligt på schemalagd tid i slutet av kursen. Studenterna ska, förutom att värdera innehåll, uppläggning, litteratur, undervisning, examination, lokaler, administration etc, analysera och värdera sitt eget sätt att lära, sin arbetsinsats och sina prioriteringar på kursen. En kursvärdering kan även göras mitt under pågående kurs, om så bedöms lämpligt. Värdering av hel kurs bör ske även om värderingar av moment skett under kursen. Kursledaren sammanställer och redovisar kursrapporten inför institutionens grundutbildningsnämnd. Kopior av kursrapporterna förvaras i pärm på institutionens kursexpedition.

Lärare

Undervisningen bedrivs av anställda lärare så som lektorer och adjunkter, men också av professorer, forskarassistenter och doktorander. En stor del av undervisningen genomförs av s k externa lärare, d v s personer som har sin verksamhet inom någon annan del av samhället t ex psykiatrisk vård. Under utbildningsprogrammets senare del är gruppen externa lärare särskilt stor i samband med handledningen.

Närvaro

Obligatorisk närvaro gäller för gruppövningar, laborationer och handledning, om ej annat anges på schema eller i kursplan. I övriga fall skrivs det ut på schemat då undervisning är obligatorisk. Studierna bedrivs på helfart d v s 40 timmar/vecka. Ibland kommer information om undervisning eller liknande med kort varsel.

Poäng

Varje vecka motsvarar 1,5 hp. 1,5 hp omfattar ca 200 sidor kurslitteratur. Varje termin omfattar 30 hp.

Professionell utveckling/Utbildningsterapi (gäller Psykologprogrammet)

Beroende på när du påbörjat dina studier på Psykologprogrammet gäller olika regler.

Psykologmottagning

Inom ramen för psykologutbildningen erbjuds patienter psykoterapi hos psykologkandidater på termin 7-9. Psykoterapin sker individuellt och i form av regelbundna samtal en gång per vecka. Psykoterapierna kan variera i längd, som längst dock tre terminer. Mottagningen har egen entré (Plantskolegränd 1 B).

Intresseanmälan till Psykologmottagningen skickas in via webb-formulär på hemsidan.

Studenter vid institutionen har dock inte möjlighet att söka behandling på mottagningen.

Reception

Receptionen för Campus Blåsenhus finns i markplan i hus 10 vid stora foajén. Här kan du bl a kvittera ut tentor och passerkort samt köpa kompendium till vissa kurser. Tekniska problem med datorer och kopiatorer anmäles till intendenturen via receptionen. Receptionen är bemannad må-fr kl 8.00-16.00.

Registrering

Registrering på en kurs innebär en avsikt att gå kursen den termin registreringen avser. Någon rätt att gå den vid ett senare tillfälle eller gå den flera gånger finns inte. Studenter som antagits till ett program skall registrera sig på aktuell kurs inom programmet inför varje termin. Normalt, d v s om studenten följer normal studiegång, ombesörjs denna registrering av kursadministratören för programmet. Om normal studiegång bryts, t ex vid studieuppehåll, missade tröskelregler eller individuell studiegång, åligger det studenten att informera sig om läget och se till att bli registrerad. Man kan ångra sig och avbryta studierna och avregistrera sig på en kurs inom tre veckor efter dess start. Om så görs har man möjlighet att vid ett senare tillfälle söka och bli antagen till samma kurs igen på samma ort, annars inte. För att avregistrering skall ske måste kursadministratören meddelas.

Scheman

Scheman finns på Studentportalen under respektive kurs/program och vissa schemaändringar kan även skickas till studenterna via UpUnet-s. Vid registreringen uppmanas alla studenter därför att skaffa ett UpUnet-s konto (Uppsala universitets datornät för studenter). Tider för respektive undervisningstillfälle framgår av schema för respektive kurs. Om kvart gäller anges detta i schemat.

Seminarium

Hit går du med litteraturen väl inläst och förberedd på att vara aktiv t ex i form av aktiva diskussioner utifrån litteraturen eller av föredragning/presentation. Ett seminarium är ingen allmän diskussionsgrupp utan skall belysa, handla om den litteratur man förberett sig på. Diskussion och analys av litteratur, egna eller andras arbeten utmärker seminarier. Ibland har läraren något ämne som ska behandlas, ibland en mer blandad belysning av området. På de flesta seminarier förväntas du vara aktiv och dela med dig av din analys/uppfattning. Ibland är seminarier av examinationskaraktär d v s du visar med ditt aktiva deltagande att du kan området. Här är det givetvis extra viktigt att vara förberedd!

Sjukskrivning

Om du på grund av sjukdom är förhindrad att delta i undervisningen och inte kan fullfölja terminens kurs ska du sända in ditt läkarintyg till institutionen. Det är också viktigt att du informerar Centrala Studiestödsnämnden (CSN) och Försäkringskassan. Blir din sjukdom långvarig bör du ta kontakt med respektive studievägledare för att planera din återgång till studierna eller andra stödåtgärder som institutionen kan bistå med. Om institutionen inte får något läkarintyg eller om du inte hör av dig finns det en risk att du mister din plats.

Om du är psykologprogramstudent och blir sjukskriven innan du tagit introduktionskursens 7,5 högskolepoäng ska du ansöka om anstånd hos Antagningsenheten (se Anstånd).

Student vid Uppsala universitet (UU)

Bostad
Den som avser att börja läsa vid Uppsala universitet bör i så god tid som möjligt ställa sig i kö för bostad. Studentstaden i Uppsala AB har flest studentbostäder. Nationerna har också studentbostäder för uthyrning, vanligen med villkoren att man ska vara nationsmedlem.

Bra länkar är
Studentstaden i Uppsala AB

Uppsala studentkårs boendesida

Nationsbostäder

Stiftelsen Ansgarsgården (förtur för kristna studenter aktiva i Svenska kyrkan)

Norrbyska studenthemmet (i 1:a för teologie studerande), Föreståndaren, S:t Johannesgatan 16, 753 12 Uppsala, tfn 018-13 00 80,

Stiftelsen Nykterhetsvännernas studenthem (förtur för organiserade nykterister)

Stiftelsen Waldenströmska studenthemmet (förtur för frikyrkligt engagerad) Sturegatan 13 A, 753 14 Uppsala, tfn 018-53 34 43 ,

Uppsalahem (kommunens bostadsföretag) Fålhagsleden 59, Bostadsuthyrning: Stora torget 3, Box 136, 751 04 Uppsala, tfn 018-27 34 00, samt

I lokalpressen annonserar också många privata rumsuthyrare liksom blivande studenter: Uppsala Nya Tidning, Kundtjänst/annonsering, tfn 018-478 10 50.

Rättigheter för studenter
Du som läser vid Uppsala universitet berörs av olika lagar. Universitetet har också satt upp egna riktlinjer kring studier, utbildning och studiemiljö. Bland annat finns riktlinjer för studenternas arbetsvillkor och en plan för mångfalden vid universitet. Rättighetslistan kallas riktlinjerna för studenternas arbetsmiljö. Här står vilka krav du kan ställa bland annat vad gäller fysisk arbetsmiljö, kursplaner och scheman, studentinflytande och undervisning. Läs mer om Regler och rättigheter för dig som är student.

Studentportalen
Din egen sida på universitetswebben, universitetets Studentportal, rymmer både allmän information till studenterna och en rad tjänster, såsom egen filarea, e-post och information om dina studier. Tjänsterna kräver konto på universitetets studentdatornät. Mer informattion på sidan Studentnätet - internetuppkoppling på campus.

UpUnet-S
UpUnet-S syftar till att erbjuda Uppsala universitets studenter möjlighet att ansluta sig till universitetsdatornätet, UpUnet-S. UpUnet-S ger möjlighet att från hemmet använda e-post, kontrollera dina studieresultat via UPPDOK Student, information från institutionen, ta del av ev kursmaterial som läggs ut, lägga upp egen hemsida, leta och beställa böcker hos universitetsbiblioteket (DISA), och inte minst "surfa" på Internet. Om du inte har möjlighet att koppla upp dig hemifrån kan du ändå utnyttja möjligheten till att skicka e-post via datorer tillgängliga på universitetet. Om du inte ansluter dig till UpUnet-S så får själva söka upp den information som skickas ut från institutionen. Läs mer på på sidan Studentnätet - internetuppkoppling på campus.

Studentföreningar

Föreningen Uppsala Beteendevetare
Syftet med Föreningen Uppsala Beteendevetare är att främja gemenskapen bland de studenter som studerar beteendevetenskap på Uppsala universitet och för att utveckla och förbättra studiesituationen för studenterna.

För mer information, besök föreningens egna hemsida.

FREUD
FREUD är de psykologistuderandes intresseförening vid Uppsala Universitet.

För mer information, besök föreningens egna hemsida

Skrivsalar

Skrivsalar ligger på Gimogatan 4 (skrivsal 1 och 2) och på Polacksbacken, hus 5 (skrivsal Polacksbacken). Även andra salar kan förekomma vid skrivningar, dessa anges på schemat, se övriga kartor över universitetets lokaler.

Studieavbrott

Studieavbrott gör student som avstår sin utbildningsplats efter skriftlig anmälan om avbrott. Som avbrott betraktas också frånvaro från utbildningen utan beviljat studieuppehåll. Normalt innebär en sådan frånvaro, omfattande minst sex månader, att studenten mister sin plats och avförs från utbildningen. Ny ansökan till kursen krävs då.

Studieuppehåll (gäller programstudenter)

Student som avser att göra studieuppehåll måste ansöka om det. Blanketter för och bestämmelser angående studieuppehåll finns på kursexpeditionen, hos studievägledare och studierektor. Observera att det åligger den studerande att efter ett beviljat studieuppehåll anmäla sin avsikt att återuppta studier och att informera sig om kursstart, schema etc. Den som inte följer kurserna utan att ha beviljats studieuppehåll äger inte rätt att fortsätta utbildningen. Studieuppehåll beviljas för högst en termin i taget. Förlängt uppehåll kräver ny ansökan och nytt beslut. Beviljat studieuppehåll innebär att man har kvar sin plats på programmet men inte rättighet att återuppta studierna när man själv vill. För återkomst krävs att samtliga högskolepoäng från tidigare terminer är fullgjorda. Uppehåll beviljas enligt följande: 1) särskilda skäl, som ger studieplatsgaranti till viss angiven termin och kurs vid planerad angiven återkomst till utbildningen, eller 2) övriga skäl, som inte ger studieplatsgaranti till viss termin och/eller kurs. Studieuppehåll beviljas av programansvarig. Studieuppehåll beviljas inte för den första terminen, tidigast för den andra terminen och då efter det att den studerande så aktivt deltagit i utbildningen under första terminen att han/hon inte bedöms behöva följa betydande inslag av undervisningen igen för att bli godkänd. Uppehåll medges för sammanlagt maximalt 2 terminer.

Studievägledare

Du kan vända dig till studievägledarna vid institutionen om du har frågor kring exempelvis psykologyrket, studierelaterade frågor, studieteknik etc. Vid personliga svårigheter hjälper vi dig komma i kontakt med rätt vårdgivare. Studievägledare har tystnadsplikt om personliga förhållanden.

Studievägledare

Tenta/Skrivning

Vid en tentamen krävs oftast en djupare förståelse av det du läst. Oftast innehåller tentan essäfrågor där du ska redogöra/analysera eller använda de inlästa kunskaperna. Tentor brukar pågå under flera timmar. TIPS: Sov och var utvilad inför en lång skrivning! Läs instruktionen som finns på tentan. Finn gärna en strategi för hur du vill disponera din tid på ett effektivt sätt då du fått frågorna. Räkna antalet frågor och fördela tiden, se till att lägga in pauser och tid för genomläsning. Ta några minuter i början och tänk igenom vad frågorna innehåller och vad ett svar borde innehålla. Sätt sen igång att skriva. Det brukar vara lättare att korrigera sig först då man skrivit klart svaret på frågan. Inför de timmar du tillbringar på skrivningen bör du tänka igenom vad du behöver ta med dig. Se till att ha något att äta/dricka med dig. Förebygg stressnivån genom att vara där i god tid!

Ungefär efter en månad brukar en omtenta finnas. Att inte få godkänt på skrivningen vid första skrivningstillfället innebär att du provar igen nästa gång. Tänk på dessa möjligheter då tentaångesten sätter in!

Det förekommer även muntliga tentamina.

Anmälan till tenta
Anmälan görs av studenten i Studentportalen och måste göras senast 12 dagar innan tentamensdatum. Anmälan i Studentportalen görs till samtliga ordinarie och de flesta omtentor.

Särskilda regler gäller för anmälan till uppsamlingstentor (extra omtenta) som brukar ges strax före terminsstart i augusti och januari.

Några regler

  1. Observera att skrivningar alltid börjar prick, alltså inte med kvart.
  2. Ingen som tenterat/avser att tentera får lämna skrivningslokalen förrän efter 30 minuter av ordinarie skrivningstid.
  3. Ingen får påbörja en tentamen efter det att någon närvarande har lämnat skrivningslokalen.
  4. Giltig legitimation skall alltid uppvisas för skrivningsvakt.
  5. Skrivningarna är kodade.

Termin

Höstterminen påbörjas den måndag som infaller mellan 28 augusti och 3 september och pågår i 20 veckor vilket innebär att den avslutas den fredag som infaller mellan den 12-18 januari. Påföljande vårtermin påbörjas den måndag som infaller 20 veckor efter höstterminens början och pågår i 20 veckor. Vårterminen påbörjas således den måndag som infaller mellan 15-21 januari och avslutas den fredag som infaller mellan den 1-7 juni.

Tillgodoräknande

Om du läst kurser/ämnen som du anser motsvarar det som ingår i din utbildning kan du ansöka om att få tillgodoräkna dig detta. Särskild blankett för detta finns på kursexpeditionen. Du behöver, förutom ansökan, lämna in intyg på att du genomfört kursen/alt registerutdrag, kursplan samt litteraturlista. Ansökan lämnar du i anslutning till uppropet alternativt så snart du kan till respektive programansvarig eller till studierektor.

Tröskelregler (gäller programstudenter)

Inom Psykologprogrammet finns tröskelregler fastställda i vilka föreskrivs minimikrav för att få tillträde till nästa termin/kurs/moment inom programmet. Dessa krav finns angivna i kursplanen för den kurs för vilken kravet gäller och motiveras vanligen av pedagogiska argument men också ibland av etiska, t ex inför moment med tillämpningsinslag. Huvudprincipen är att student ges tillträde till nästa termin om max 7,5 högskolepoäng från närmast föregående termin resterar. Inga poäng från tidigare terminer får restera. Inför praktikterminen (termin 6) ska alla 157,5 högskolepoäng vara avklarade. För ytterligare information om tröskelregler se kursplaner för respektive kurs.

Uppehållsrum

Korridoren på markplan i hus 14 inrymmer många studieplatser samt mindre obokningsbara rum för studenter att nyttja. Här finns också pentryn med mikrovågsugnar för värmning av medhavd mat. Ytterligare studieplatser finns i flera korridorer i huset samt i biblioteket.

Utbildningsterapi (gäller Psykologprogrammet)

Se Professionell utveckling/Utbildningsterapin (gäller Psykologprogrammet).

Öppetttider

Öppettider för huset är må-to 7.00–20.00, fr 7.00–18.00 samt lö 10.00–14.00. Studenter kommer därutöver in med passerkort fram till kl 22.00.