Grundutbildningsnämnden (GUN)

Grundutbildningsnämnden behandlar frågor som rör grundutbildningen vid institutionen. Till dess uppgifter hör bl a att till styrelsen bereda beslut om förslag till utbildnings- och kursplaner samt att granska och följa upp kursvärderingar. GUN beslutar om inkomna ansökningar om bidrag för studentaktiviteter från studentföreningar. GUN är underställd institutionsstyrelsen. Ordförande är studierektor för grundutbildningen.

Sammansättning

Ordförande

Ingrid Lagerlöf (stf studierektor)

Ordinarie, lärare

Suppleanter, lärare

Ebba Elwin
Håkan Nilsson
Leo Poom
Erik Rautalinko
Gunilla Stenberg

Thomas Ågren
Vakant
Vakant

Ordinarie, studenter

Suppleanter, studenter

Philip Öberg
Vakant
Vakant

Vakant
Vakant
Vakant

Yttrande- och närvarorätt

  • Programansvarig
  • Studieadministratör
  • Studievägledare

Protokollförare