Ansökan

Allmänna och särskilda behörighetskrav finns angivna i institutionens allmänna studieplan för forskarutbildningen, se dokumentet Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi på Samhällsvetenskapliga fakultetens sida Studieplaner i Medarbetarportalen.

Läs mer om individuella handledares forskning.

Ansökan skall innehålla:

  • Ifylld Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå
  • Styrkt examensbevis som bekräftar behörighet
  • Registerutdrag över avklarade relevanta kurser
  • Examensuppsats i psykologi på avancerad nivå, eller motsvarande
  • Forskningsplan, max 5 sidor (se nedan)
  • Kontaktuppgifter till akademiska referenser är önskvärt

Forskningsplan

Du skall således inkomma med en forskningsplan som är en nödvändig grund för urvalet till den slutgiltiga antagningen. Din plan får vara högst fem A4-sidor, enkelt radavstånd, enkelspaltig, exklusive referenslista och skall innehålla planering av en forskningsuppgift du skulle vilja genomföra.

Denna bör röra den utlysta position du är mest intresserad av och kan avse hela eller delar av det avhandlingsarbete du vill arbeta med. Det du skriver i din plan innebär dock inte någon definitiv bindning i förhållande till det framtida avhandlingsarbetet.

I planen bör du ge en tillräcklig bakgrund för den problemställning du väljer att formulera. Denna måste alltså förankras i existerande teoretiska och/eller empiriska kunskaper, och dess praktiska eller ämnesteoretiska betydelse bör antydas. Om så är möjligt, bör hypoteser om tänkbara utfall specificeras. Eftersom forskning står och faller med hur problemen förankras i teori och empiri är detta ett centralt moment i planen.

Utifrån det valda problemet med eventuella hypoteser skall en undersökningsmetod, som tillåter besvarande av de uppställda frågorna, beskrivas. I den mån frågorna skall undersökas empiriskt bör beskrivningen innehålla avgränsning av den aktuella populationen ur vilken deltagare ska väljas, samt specifikation av hur det undersökta stickprovet definieras. Vidare bör de studerade begreppen operationaliseras så att mätningen av oberoende och beroende variabler (alternativt prediktorer och utfallsvariabler) klargörs. En viktig del av metodiken gäller en genomgång av hur man planerar att möta olika hot mot validiteten av de slutsatser man hoppas kunna dra av undersökningsresultatet. Givet att planen gäller ett tänkt och därmed idealt fall, behöver man i sina metodiska överväganden inte låta sig hämmas av de resursbegränsningar som oftast gäller vid verklig forskning. Planen får dock inte tappa kontakten med verkligheten, utan skall med tillräckliga resurser vara möjlig att genomföra i praktiken.

Om problemställningen skall angripas främst genom teoretisk analys måste denna så långt som möjligt beskrivas. Centrala teoretiska distinktioner måste presenteras, viktiga begrepp definieras, alternativa infallsvinklar penetreras, samt analysmodeller specificeras. I allmänhet anser vi att en teoretisk projektplan måste ligga närmare den tänkta slutprodukten än en empirisk projektplan för att kunna ges rättvisa vid bedömningen. Vi tror därför att det på många sätt är mer krävande att skriva en teoretisk än en empirisk projektplan.

Urval

Urval bland sökande görs med avseende på graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning samt institutionens förutsättningar att utifrån den sökandes forskningsinriktning erbjuda handledning. Detta urval grundar sig på bedömning av uppsatsarbete om minst 15 högskolepoäng och en forskningsplan (se ovan). Även intervjuer kan förekomma som ett led i urvalsproceduren.

Antagning

Ett antagningsmöte hålls vanligtvis en vecka innan positionerna tillträds. Prefekten fattar därefter beslut om antagning.

Finansiering

Till forskarutbildning får endast antas personer för vilka studiefinansiering kan ordnas. Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier som finansieras av en doktorandanställning. Övrig tjänsgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%). Löneplacering enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet. Möjlighet att antas till utbildning för avläggande av licentiatexamen (två års heltidsstudier) föreligger också. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen (2006:1053) 5 kap 1-7§§.

Kontaktpersoner

Upplysningar lämnas av studierektor för forskarutbildningen,
Karin Brocki
karin.brocki@psyk.uu.se
tel 018-471 2117