A Practical Introduction to Bayesian Statistics

Valfri forskarutbildningskurs, 7,5 hp

Kursplanen nedan i PDF

Kursplan

Syfte

Efter att framgångsrikt avslutat kursen ska studenten:

  1. Ha en intuitiv förståelse av de skillnaderna mellan den frekventistiska och Bayesianska metoden att göra statistisk inferens;
  2. Ha en intuitiv förståelse av Bayesianska alternativ till de vanligaste frekventistiska statistiska testerna;
  3. Ha praktisk erfarenhet av att tillämpa Bayesianska statistiska tester vid analys av egna data.

Innehåll

Kursen kommer att omfatta följande ämnen:

  1. De skillnaderna mellan den frekventistiska och Bayesianska metoden vid statistiska analyser;
  2. Ett Bayesianskt alternativ till 95 % konfidensintervall;
  3. Ett Bayesianskt alternativ till Student’s t-test;
  4. Ett Bayesianskt alternativ till ANOVA;
  5. Ett Bayesianskt alternativ till Pearson korrelationen;
  6. Ett Bayesianskt alternativ till linjär regression;
  7. Rapportering av Bayesianska resultat för publicering.

Undervisning

Kursen ges på engelska och består av seminarier och laborationer. Varje seminarium omfattar ett av de kursämnen som anges ovan. Seminarierna är obligatoriska för studenter som läser kursen för poäng. Den allmänna strukturen för varje seminarium är följande. Först granskas relevant teori bakom en frekventistisk metod (t.ex. beräkning av konfidensintervall) och den illustreras genom att tillämpas på ett eller flera exempel. Därefter diskuteras de viktigaste bristerna i metoden. Sedan presenteras ett Bayesianskt alternativ (t.ex. beräkning av ett “credible” intervall) och detta illustreras genom att tillämpas på samma exempel som nämnts ovan. Eftersom huvudsyftet med kursen är att göra det möjligt för deltagare att börja använda Bayesiansk statistik själva, kommer alla steg involverade i att göra dessa analyser visas.

Laborationerna utgör kursens viktigaste moment och täcker samma ämnen som seminarierna. Studenterna tillämpar de Bayesianska metoder som diskuterades i föregående seminarium till exempelproblem. Dessutom jämför de resultaten från den Bayesianska metoden med resultat från frekventistiska metoder.

Matematisk teori kommer att hållas till ett minimum: i stället för att presentera deltagare med abstrakta bevis och formler, kommer matematiska begrepp att förklaras grafiskt så mycket som möjligt. Syftet är att ge studenterna en förståelse av intuitionen bakom metoderna, inte att ge de abstrakta kunskaperna om de matematiska grunderna.

Examination

Studenter som läser kursen för poäng måste delta i alla seminarier och måste lämna in korta rapporter med lösningar på laborationerna. Dessutom ges en hemtentamen i slutet av kursen, som kommer att bestå av praktiska övningar samt frågor som utvärderar studentens intuitiva förståelse av de metoder som kursen omfattar. Vid examination används betygsgraderna godkänd och underkänd.

Litteratur

Vetenskapliga artiklar, ca 150 sidor.