Allmän forskningsmetodik: Data, design och analys

Obligatorisk forskarutbildningskurs i metod, 22,5 hp

Kursplanen nedan i PDF

Kursbeskrivning

Mål

Kursen syftar till att ge en allmän och kvalificerad utbildning för kvantitativ forskning genom fördjupning inom vissa områden som behandlar forskningsplanering och dataanalys med avseende på beteendevetenskapliga data.

Innehåll

Kursen är uppdelad på följande delkurser:

Design och analys (15 hp): Vetenskapsteori, sambandsdesign, experimentell och kvasiexperimentell design, personansats, statistiska analysmetoder inklusive programhantering (Statistica): Variansanalys, regressionsanalys, faktoranalys, tidsserier, strukturell ekvationsmodellering.

Psykologiska mätmetoder med mätteori (7,5 hp): Principiellt samt med avseende på olika typer av data.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Förkunskapskrav

Antagen till forskarutbildning samt kunskap om grundläggande univariat statistik.

Examination

Examinationen sker i form av skriftliga prov och inlämningsuppgifter.
Betygsskala: Godkänd och Underkänd.