Allmän forskningsmetodik: Design och analys

Obligatorisk forskarutbildningskurs i metod, 15 hp

Kursplanen nedan i PDF

Kursplan

Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • Värdera förtjänster och brister i såväl experimentella som icke-experimentella forskningsmetoder
     
  • Diskutera centrala vetenskapsteoretiska begrepp och föra resonemang om psykologisk vetenskap med utgångspunkt i vetenskapsteoretiska frågeställningar inklusive forskningsetik
     
  • Bedöma användarheten av olika multi- och univariata statistiska analysmetoder samt kunna tillämpa dessa med hjälp av statistikprogram

Innehåll

Kursen är uppdelad på tre delmoment:

1. Metoddel med fokus på sambands-, experimentell- och kvasiexperimentell design; 2. Vetenskapsteoridel inklusive forskningsetik; 3. Statistikdel med teoretisk genomgång och programhantering för centrala statistiska analysmetoder som variansanalys, regressionsanalys, faktoranalys, och strukturell ekvationsmodellering.

Undervisning

Undervisning ges dels i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Undervisningen kan komma att ges på engelska.

Examination

Examinationen sker i form av skriftliga prov och inlämningsuppgifter. Därutöver förutsätts aktivt deltagande i seminarier och övningar.

Betygsskala: Godkänd och Underkänd.

Övriga anvisningar

Separat litteraturlista med läsanvisningar meddelas i anslutning till kursstarten.