Psykologiska mätmetoder med mätteori

Obligatorisk forskarutbildningskurs i metod, 7,5 hp

Kursplanen nedan i PDF

Kursplan

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

  • redogöra för teoribildningen för psykologisk mätning med avseende på centrala psykologiska datainsamlingsmetoder och modelltestning
  • diskutera och värdera tillförlitligheten i olika typer av psykologiska datainsamlingsmetoder
  • kunna välja datainsamlingsmetod och bedöma dess tillämplighet för olika psykologiska problemställningar

Innehåll

Kursen presenterar några centrala mätmetoder inom psykologin – teori och tillämpning - nämligen enkät, implicit mätning, observation, psykofysik, modellering, hjärnavbildning och rörelsemätning.

Undervisning

Undervisningen ges i form av lektioner, seminarier och demonstrationer. Undervisningen kan komma att ges på engelska.

Förkunskaper

Grundläggande kunskap om vetenskapliga metoder som tillämpas inom ämnet psykologi.

Examination

Studenten examineras med skriftliga individuella prov. I övrigt förutsätts aktivt deltagande i seminarier och demonstrationer och involverar inlämning av kortare PM där studenten tillämpar delar av kursens innehåll på sin egen forskning. Betygsgraderna godkänd och underkänd tillämpas.

Litteratur

Handbook of Research Methods in Social and Personality Psychology, Edited by Harry T. Reis & Charles M. Judd, Publisher: Cambridge University Press, Print Publication Year: 2014, 2nd Ed.

Samt vetenskapliga originalarbeten, främst publicerade vetenskapliga artiklar, allt enligt separat litteraturlista som meddelas i anslutning till kursstarten.