Beteendegenetik

Valfri forskarutbildningskurs, 7,5 hp

Kursplanen nedan i PDF

Kursplan

Kursens mål

Kursen syftar till att introducera grundläggande teorier och begrepp inom genetik samt grundläggande metoder inom beteendegenetik. Efter kursen ska studenten kunna identifiera viktiga teoretiska frågor inom beteendegenetik, kritiskt granska beteendegenetiska studier av olika mänskliga drag, och diskutera beteendegenetik ur ett evolutionärt perspektiv.

Innehåll

Kursen kommer att delas upp i tre sektioner som täcker genetik, individuella skillnader och evolutionspsykologi.

Del 1: Genetik
Denna del av kursen kommer att introducera studenterna till genetik. Delen behandlar molekylärgenetik, Mendelsk genetik, metabola sjukdomar, kromosomrubbningar, linkage- och associationsdesign samt genetik av komplexa sjukdomar. Målet med detta avsnitt är att uppskatta de många sätt och mekanismer i vilka gener kan påverka beteende och sociala influenser kan påverka genuttryck.

Del 2: Individuella skillnader
Varför är vissa människor blyga medan andra människor är utåtriktade? Varför får gör vissa människor bra ifrån sig i skolan medan andra kämpar för att få godkänt? Denna del av kursen undersöker rollen som gener spelar i att skapa individuella skillnader mellan oss människor. Ämnen som behandlas är tvilling- och adoptionsdesign, genetik och personlighet, genetik och kognitiv förmåga samt genetik och psykopatologi. Vi kommer även att behandla genetiskt inflytande på hjärnans funktion och betydelsen av epigenetik för mänskligt beteende.

Del 3: Evolution och evolutionspsykologi
Denna del av kursen undersöker beteenden ur evolutionsperspektiv. Ämnen som tas upp är populationsgenetik, biologiska begränsningar av beteende, anpassningar av mänskliga beteenden och sexuellt urval. Det främsta målet med detta avsnitt är att förklara hur evolutionen över flera miljoner år har bidragit till många olika aspekter av vårt beteende idag.

Undervisning

Undervisning kan komma att ges på engelska.

Litteratur

Plomin, R., DeFries, J. C., Knopik, V. S., & Neiderhiser, J. M. (Eds.). (2013). Behavioral genetics. New York, New York: Worth Publishers. Totalt 500 sidor.

Artiklar i urval. Totalt 100 sidor.

Examination

Muntlig presentation och en skriftlig inlämningsuppgift examineras.