Biologisk psykologi

Valbar forskarutbildningskurs i ämnesteori, 7,5 hp

Kursplanen nedan i PDF

Kursplan

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten:

  • Kunna redogöra för de grundläggande strukturerna i den mänskliga hjärnan vad gäller både lokalisering och funktion.
  • Ha grundläggande kunskaper om hjärnavbildningsmetoderna EEG och MRI, och känna till hur signalerna i de respektive metoderna produceras och tolkas.
  • Kunna redogöra för hur centrala kognitiva funktioner som uppmärksamhet, exekutiva funktioner och minne är organiserade i hjärnan.
  • Ha grundläggande kunskaper om hur neurokemi reglerar vårt beteende och är relaterat till psykiatriska tillstånd.
  • Kunna redogöra för hjärnans utveckling både i fosterstadiet och då vi åldras.

Innehåll

Biologisk psykologi är ett tvärvetenskapligt område där psykologiska funktioner så som beteenden, känslor och kognition försöker förstås ur ett biologiskt perspektiv. Kursen kommer ha ett övergripande perspektiv om hjärnan och dess uppbyggnad, vad gäller både struktur och neurokemi, och kommer behandla hur kognitiva funktioner är organiserade i hjärnan, hjärnans utveckling och åldrande, exempel på neurologiska/psykiatriska tillstånd, samt neurorehabilitering.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar som åtföljs av litteraturseminarier. Undervisningen kan komma att ges på engelska.

Kurslitteratur

Kalat, J.W. (2015). Biological Psychology (12th ed). (512 sidor). Vetenskapliga originalarbeten, främst publicerade vetenskapliga artiklar, samt bokkapitel, allt enligt separat litteraturlista som meddelas i anslutning till kursstarten. 

Examination

Kursen examineras med skriftligt individuellt prov. I övrigt förutsätts aktivt deltagande i seminarierna och involverar ett kort PM där studenten tillämpar kursens innehåll på sin egen forskning. Vid examination används betygsgraderna godkänd och underkänd.