Klinisk psykologi: Funktionell analys och Single Subject Design

Valbar forskarutbildningskurs i ämnesteori, 7.5 hp

Kursplanen nedan i PDF

Kursplan

Mål

Kursen syftar till att ge en bas för forskarutbildningsstudenter i klinisk psykologi genom att erbjuda en djup kunskap och praktisk erfarenhet av beteendeanalys. Kursen har sitt fokus i funktionell kontextualism, vilken kommer att ligga till grund för teoretiska diskussioner samt praktisk träning i processer i klinisk forskning såsom besök till EEG-labb, prova på psykofysiologiska mätningar samt egna beteendeinterventioner.

Innehåll

Kursen innehåller de principer och procedurer av tillämpad beteendeanalys som behövs för att kunna ändra socialkritiskt beteende samt förstå just denna beteendeförändring. Vidare innehåller kursen basala principer inom beteendeanalys, en mängd olika tillämpningar inom olika forskningsområden, samt beteendeforskningsmetoder så som ”single subject design” och ”Multipel baslinjedesign”, som kan användas i klinisk kontext och basala forskningsmiljöer i analogiska experiment. Kursen kommer att ge både de konceptuella och tekniska färdigheterna som är nödvändiga för etablerande och vidmakthållande av social adaptivt och hälsosamt beteende. Tillämpningar inkluderar områden inom beteendemedicin som till exempel epilepsi, astma, smärta, tinnitus och huvudvärk. Beteende och psykofysiologiska mätinstrument kommer att presenteras, undersökas och användas som ett sätt att guida den funktionella analysen och ett sätt att mäta effekterna av interventioner.

Undervisning

Kursen består av fyra seminarier varav ett introducerande samt tre seminarier vilka bygger på aktivt deltagande kring förberedda artiklar.

Examination

Deltagare kommer att få göra ett eget single subject design av en människa eller djur som hen väljer själv, göra en funktionell analys över en veckas tid, skapa en intervention och utvärdera den interventionen genom att använda kontinuerligt beteende som psykofysiologiska mått.

Litteratur

Kursen har en kursbok: Applied Behavior Analysis (2nd Edition) January 7, 2007, av John O. Cooper (Author), Timothy E. Heron (Author), hardcover (800 sidor), samt ett flertal forskningsartiklar vad gäller single subject design och randomiseringstester samt beteendemedicinska tillämpningar. Forskningsartiklar kan tillkomma kring deltagarens egna tillämpningsområden.