Kognitionspsykologi I

Valbar forskarutbildningskurs i ämnesteori, 7,5 hp

Kursplanen nedan i PDF

Kursplan

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • Definiera och beskriva de grundläggande frågor som uppmärksammas i psykologisk forskning om tanke- och kunskapsprocesser hos människor och kunna redogöra för det aktuella forsknings- och kunskapsläget på dessa områden.
  • Redogöra både för potentialer och för begränsningar hos centrala angreppssätt när det gäller forskning inom kognitionspsykologi, främst informationsprocessmodeller, konnektionistiska modeller, och användningen av funktionell hjärnavbildning.
  • Återge centrala teoretiska kognitionspsykologiska förklaringsmodeller och beskriva hur dessa har utvecklats och modifierats i ljuset forskning under senare år.
  • Kritiskt granska kognitionspsykologisk forskning på bas av insikter om det aktuella kunskapsläget, och om begränsningar hos de metoder som är centrala inom området.

Innehåll

Kursen ger en översikt över aktuell forskning om tanke- och kunskapsprocesser och behandlar bl a uppmärksamhets-, minnes- och tankeprocesser hos människor. Tonvikten ligger på traditionella symboliska kognitionspsykologiska modeller, men i separata avsnitt behandlas även, dels forskning inspirerad av s k neurala nätverk (konnektionistiska modeller), dels forskning som baseras på funktionell hjärnavbildning.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar som åtföljs av litteraturseminarier. Undervisning kan komma att ges på engelska.

Kurslitteratur

Vetenskapliga originalarbeten, främst publicerade vetenskapliga artiklar, samt bokkapitel, allt enligt separat litteraturlista som meddelas i anslutning till kursstarten. 

Behörighet

Introduktionskurs i kognitionspsykologi på grundnivå, eller motsvarande.

Examination

Kursen examineras med tentamen, förutsätter aktivt deltagande i seminarierna och involverar ett kort pm där studenter tillämpar kursens inneåll på sin egen forskning. Vid examination används betygsgraderna godkänd och underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursdeltagare måste delta i minst 75% av seminarietillfällena för betyget godkänd.