Kognitionspsykologi II: bedömningar och beslutsfattande

Valbar forskarutbildningskurs i ämnesteori, 7,5 hp

Kursplanen nedan i PDF

Kursplan

Innehåll

Ett växande område inom kognitionspsykologi studerar människors bedömningar och beslutsfattande. En central fråga har varit att jämföra människors bedömningar och beslut med de normer för förnuftigt beteende som vi finner i bl a beslutsteori, logik och sannolikhetsteori för att granska om människor verkligen beter sig så förnuftigt som förutsätts i de s k rationella modeller som ofta förekommer i olika samhällsvetenskaper, inte minst i ekonomi. En annan fråga som ägnats ett ökande intresse under senare år är tillämpa insikter i grundforskning om kognition för att förstå de tanke- och kunskapsprocesser som ligger bakom människors bedömningar och beslut.
Första delen av kursen ägnas åt att ge en bakgrund till området, bl a i termer av normativa modeller från beslutsteori och sannolikhetslära, samt åt att ta del av den omfattande debatt som förekommit om människors rationalitet. Den andra delen av kursen ger en översikt över kognitionspsykologiska teorier som har tillämpats för att förstå människors bedömningar och beslutsfattande. Syftet är att den studerande ska behärska de begrepp som är centrala inom psykologisk forskning om bedömningar och beslutsfattande, ha en klar bild av kunskapsläget på området, och kunna redogöra för implikationerna av denna forskning för frågan om mänsklig rationalitet.

Undervisning och examination

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Examination sker med skriftlig tentamen.

Förkunskapskrav

Motsvarande den delkurs i kognitionspsykologi som ges i A-kursen i psykologi.
Antagen till forskarutbildning inom samhällsvetenskapliga fakulteten.