Perceptionspsykologi

Valbar forskarutbildningskurs i ämnesteori, 7,5 hp

Kursplanen nedan i PDF

Kursplan

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • Definiera och beskriva de grundläggande frågor som uppmärksammas i psykologisk forskning inom perceptionspsykologi (framförallt visuell perception) hos människor och kunna redogöra för det aktuella forsknings- och kunskapsläget på dessa områden.
  • Redogöra både för potentialer och för begränsningar hos alternativa teoretiska grundvalar när det gäller forskning inom perceptionspsykologi, främst kontrasten mellan konstruktivistisk teori i modernare form och ekologisk perceptionsteori (indirekt realism kontra direkt realism), distinktionen perception-handling och distinktionen mellan perception-kognition avseende top-down influenser på perception.
  • Återge centrala teoretiska perceptionspsykologiska förklaringsmodeller och beskriva hur dessa har utvecklats och modifierats i ljuset forskning under senare år.

Innehåll

Kursen ger en översikt över aktuella teoretiska angreppssätt och forskning inom visuellt baserad perceptionspsykologi, innefattande bl.a. en snabbintroduktion till kontroversiella begrepp i ekologisk teoribildning samt mainstream perceptionsteori. Ämnen som behandlas är bl.a. kopplingen perception-handling, rums (3D) och objektperception. Tonvikten ligger på traditionell experimentalpsykologisk forskning inom visuell perception, men behandlar även neurofysiologisk forskning i ämnet.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar som åtföljs av litteraturseminarier. Undervisningen kommer vid behov att ges på engelska.

Examination

En skriftlig examination vid slutet av kursen och aktivt deltagande vid föreläsningar/seminarier krävs (närvaro vid minst 75 % är ett krav) för godkänt betyg.

Betygsskalorna godkänd och underkänd tillämpas.

Kurslitteratur

Theories of visual perception, 3rd edition, Ian E. Gordon, samt vetenskapliga arbeten som meddelas i anslutning till kursstarten.