Psykometri I: Klassisk testteori

Valbar forskarutbildningskurs i metod, 7,5 hp

Kursplanen nedan i PDF

Kursplan

Mål

Kursens målsättning är att deltagarna efter kursen ska (1) kunna förstå och förklara den klassiska mätmodellen och psykometriska grundbegrepp som t.ex. reliabilitet och validitet, (2) kunna utföra empiriska uppskattningar av t.ex. reliabilitet och validitet med relevanta metoder, främst medelst datorprogram, (3) ha god kunskap om stegen vid testkonstruktion och själv kunna applicera dessa, (4) ha kunskap om och kunna använda vissa statistiska metoder, t.ex. multipel regressionsanalys, diskriminantanalys, faktoranalys, i psykometriska sammanhang, (5) ha kännedom om några vanliga psykologiska test och situationen vad gäller testanvändning och teststandards i Sverige och (6) kunna kritiskt värdera den psykometriska information som framgår av testmanualer eller forskningsartiklar.

Innehåll

Psykometri betyder ursprungligen läran om psykologisk mätning. Termen refererar såväl till (1) de statistiska och matematiska tekniker som används vid utveckling och analys av psykologiska mätinstrument som (2) de psykologiska mätinstrumenten i sig och användningen av dessa. Testteori kan sägas behandla främst individinriktade metoder där mätningen således gäller individer snarare än stimuli. Den klassiska mätteorin eller testteorin bygger på antagandet att en individs erhållna värde på ett psykologiskt mätinstrument kan betraktas som summan av ett sant värde och ett slumpmässigt felvärde. Den psykometriska information man kan finna i forskningsartiklar och testmanualer bygger i stor utsträckning på den klassiska testteorin och med frågor som gäller reliabilitet och validitet i fokus. (Till den moderna testteorin brukar räknas generaliserbarhetsteori och item-respons-teori).

Kursen kan sägas ha en sådan allmän uppläggning att den bör kunna vara av intresse för alla som bedriver psykologisk forskning eftersom frågor om metodernas tillförlitlighet (reliabilitet) och relevans (validitet) är betydelsefulla oberoende av om data insamlats med enkäter, standardiserade testinstrument, observationer, intervjuer eller fysiologiska mätinstrument och oberoende av vilket område av psykologin det gäller. Dessa frågor berör också såväl den egna forskningen som utvärderingen av andras forskning.

Kursen kommer att behandla frågor under både (1) och (2) ovan med tonvikt på den förstnämnda punkten.

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner och gruppövningar.

Förkunskapskrav

Antagen till forskarutbildning.

Examination och betyg

För godkänt kursresultat krävs (1) godkänt resultat på individuell skriftlig tentamen (där kurslitteraturen får medtagas), (2) godkänd insats vid analys av psykologiska testinstrument med muntlig redogörelse i grupp, (3) närvaro på obligatoriska moment och (4) godkända svar på eventuella obligatoriska uppgifter som lärare utdelar.

Betygsskala: Godkänd och Underkänd.

Övriga föreskrifter

Närvaro på vissa undervisningstillfällen är obligatoriskt.

Kurslitteratur

Crocker, L., & Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. Orlando,FL: Harcourt Brace Jovanovich. (Valda delar, läsanvisningar ges vid kursstart).(Eller ev. nyare upplaga av denna bok - aviserad).

Tidskriftsartiklar och bokkapitel enl. lärares anvisningar.