Socialperception och ögonrörelsemetodik

Valbar forskarutbildningskurs i metod, 7,5 hp. Kursen ges på engelska.

Kursplanen nedan i PDF

Kursplan

Kursen har två syften. (1) Att introducera och kritiskt diskutera socialperceptionsforskning med fokus på tidig utveckling. (2) Lära sig hur man analyserar tidsseriedata och relatera detta till den forskning som bedrivs inom ämnet socialperception. Den första delen av kursen är en oberoende uppföljning av perceptionskuren som gick på forskarutbildningen under våren 2014. Dock är deltagande i den tidigare kursen inte ett krav.

Deltagarna kommer att träffas vid fem tillfällen för att diskutera litteraturen. Tre möten kommer att fokusera på olika aspekter av ämnet socialperception. Var och ett av dessa tillfällen avhandlar en del i boken “Social Perception: Detection and interpretation of animacy, agency, and intention” (Rutherford & Kuhlmeier, 2013). De två sista mötestillfällena kommer att avhandla boken “Eye tracking: A comprehensive guide to methods and measures” (Holmqvist et al., 2011).

Deltagarna förväntas aktivt delta i diskussionerna och på ett tydligt sätt integrera kurslitteraturen i denna diskussion.

Examination baseras på aktivt deltagande vid alla tillfällen samt två uppsatser som avhandlar olika aspekter av ämnet socialperception. Uppsatserna (ca 4 sidor) ska definiera ett forskningsområde, formulera en ny hypotes och beskriva ett experiment som kan undersöka den aktuella frågan. Uppsatserna bör beskriva studier som använder ögonrörelsedata på ett nytt sätt, i enlighet med Holmqvist et al. (2011).

Examinator: Gustaf Gredebäck

Kurslitteratur

Rutherford, M. D. & Kuhlmeier, V. A. (2013). Social Perception: Detection and interpretation of animacy, agency, and intention. MIT Press, Cambridge Massachusetts. (415 pages)

Holmqvist, K., Nyström, M., Andersson, R., Dewhurst, R., Jarodzka, H., & van de Weijer, J. (2011). Eye tracking: A comprehensive guide to methods and measures. Oxford University Press, Oxford. (537 pages)

Totalt antal sidor: 952