Socialpsykologi

Valbar forskarutbildningskurs i ämnesteori, 7,5 hp

Kursplanen nedan i PDF

Kursplan

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

1. Redogöra för huvudsakliga teorier, modeller och empiriska fynd inom modern och klassisk socialpsykologi, bortom introduktionskurser på grundnivå.

2. Debattera socialpsykologisk forskning och reflektera kring styrkor och svagheter i motstridiga argument i litteraturen.

3. Designa ett forskningsprojekt som integrerar socialpsykologi med andra fält inom psykologin.

Innehåll

Socialpsykologi handlar om hur tankar, känslor och beteenden påverkas av andras faktiska eller föreställda närvaro. Kursen syftar till att erbjuda en introduktion till ämnet, men med större djup än en kurs på grundnivå. Särskilt fokus kommer att läggas på kritiska debatter inom forskningen, samt hur socialpsykologin berör andra inriktningar inom psykologisk forskning.

Socialpsykologin har också spelat en central roll, på gott och ont, i debatten om replikerbar psykologisk forskning. Forskare från andra områden kan lära från socialpsykologins utmaningar och den medvetenhet och framåtanda som de har genererat.

Undervisning och närvaro

Undervisningen utgörs av en kombination av föreläsningar och seminarier där deltagarna presenterar och diskuterar litteraturen. Undervisningen kan komma att ges på engelska. Alla deltagare förväntas delta på seminarierna, för dessa tillfällen tillkommer kompletteringsuppgifter vid frånvaro.

Examination/uppgifter

Kursen är upplagd så att deltagarna kan välja att läsa och examineras inom ramen för den schemalagda undervisningen, eller att göra större delen av inläsningen och examinationsuppgifterna efter att undervisningen är avslutad. Examinationen inkluderar aktivt deltagande vid seminarierna (1), presentationer på seminarierna eller korta litteratursammanfattningar (2), samt en självständig forskningsplan (3). Punkt 2 och 3 kan göras efter att undervisningen avslutats, och den sista punkten väger tyngst för slutgiltigt betyg.

Inför varje seminarium förväntas deltagarna att läsa minst ett av de kapitel som behandlats på föregående föreläsning, samt tillhörande artiklar (se litteraturlista, presenteras vid kursstart). Därutöver kan deltagarna välja om de vill delta i presentationer av de olika kapitlen, eller att skriva korta sammanfattningar för respektive kapitel (200-250 ord per kapitel). De som väljer att delta i presentationerna förväntas läsa samtliga kapitel i litteraturanvisningarna för respektive tillfälle (normalt 3 kapitel/vecka), då det kommer att lottas vem som presenterar vad. För de som inte har tid till detta så erbjuds skrivuppgiften som ett alternativ, detta kan också göras efter att undervisningen har avslutats. Varje skriftig sammanfattning ska motsvara abstract till en review-artikel för ämnet, det vill säga sammanfatta de viktigaste fynden och bidra med någon personlig reflektion.

I den slutgiltiga examinationen skrivs en forskningsplan för ett framtida forsknings-projekt, där metoder och modeller/teorier från socialpsykologisk forskning integreras med valfritt ämne i den övriga psykologiska litteraturen (exempelvis utvecklingspsykologi, kognitionspsykologi, neurovetenskap). Forskningsplanen skall ha ett innehåll och en struktur som överensstämmer med en ansökan till stora utlysningen eller postdok-bidrag hos vetenskapsrådet. Mer detaljerad information ges vid kursstart.

Kurslitteratur

Baumeister, R. F., & Finkel, E. J. (2010). Advanced social psychology: The state of the science. New York, NY: Oxford University Press (832 sidor).

Förutom ovanstående kursbok tillkommer publicerade vetenskapliga artiklar, enligt separat litteraturlista som meddelas i anslutning till kursstarten.