Kursplan för individuell fördjupning av avhandlingsarbetet

Kursen (7,5 hp) avser att ge doktoranden en fördjupning inom den subdisciplin inom vilken avhandlingsämnet finns. Kursen ges företrädesvis i början av studietiden, och handledaren är ansvarig för att en individuellt utformad kursplan görs. Denna kursplan skall innehålla information om

  • Kursens namn på svenska och engelska
  • Antal högskolepoäng (hp)
  • Utbildningsnivå
  • Doktorandens namn
  • Kursens mål
  • Innehåll
  • Undervisning
  • Examination
  • Litteratur (totalt antal sidor)
  • Lärare och examinator

Handlingarna skall godkännas och undertecknas av huvudhandledaren. Ansvarig handledare uppmanas att låta kursen passera FUN för granskning och rekommendation. Ett ytterligare syfte med detta är att informera om kursen så att även andra intresserade doktorander kan beredas plats.